Voorwaarden voor CISCO donaties

Hieronder vindt u een overzicht van types organisaties die al dan niet in aanmerking kunnen komen voor donaties van Cisco. Aan deze lijst kunnen echter geen rechten ontleend worden. TechSoup.NL zal uiteindelijk bekijken of uw organisatie daadwerkelijk kan deelnemen aan het donatieprogramma.

Voor meer details over hoeveel producten u kunt bestellen en hoe vaak u een donatie aan kunt vragen zie ook Regels.

Welke organisaties komen in aanmerking?

 • Nederlandse non-profitorganisaties met een ANBI beschikking kunnen voor schenking van Cisco producten in aanmerking komen.
 • Het jaarlijks budget van de organisatie mag echter het equivalent van $ 10.000.000 niet overschrijden.
Gelieve te noteren dat de producten worden geschonken aan de organisatie en bijgevolg niet aan individuen.

Organisaties die de onderstaande type diensten verlenen kunnen in aanmerking komen voor deelname aan het Cisco donatieprogramma:

NB Organisaties die actief zijn in ontwikkelingslanden worden vooral aangemoedigd om donaties te vragen van Cisco-producten.   

Organisaties die rechtstreekse  diensten verlenen aan  de economisch benadeelden en waarvan de voornaamste missie zich in een van de volgende sectoren situeert:

Gezondheidsdiensten

 • Consultatiebureaus / Poliklinieken 
 • Landelijke medische voorzieningen
 • Geestelijke gezondheidszorg  

Huisvestingsdiensten

 • Sociale huisvesting (voor personen met gering of gematigd inkomen)
 • Seniorenhuisvesting
 • Advies en begeleiding inzake huisvesting

Organisaties die diensten verlenen aan kansarme doelgroepen inzake onderwijs, opleiding en geletterdheid: 

 • Bijscholing
 • Educatieve en vormende activiteiten
 • Hulp bij vinden van werk/arbeidsmarktoriëntatie
 • Ontwikkeling van basiscompetenties

Organisaties die hulp bieden bij nood- en ramptoestanden

 • Hulp aan mensen in een rampsituatie
 • Beheersen van rampgevolgen
 • Vormen en voorbereiden van particulieren ter voorkoming van een ramp 

Organisaties die NIET in aanmerking komen voor donaties van Cisco:

 • Filialen van een nationale organisatie ( zoals het Rode Kruis) die meer dan twintig locaties hebben(zelfs indien deze filialen beschouwd worden als afzonderlijke entiteiten en niet gefinancierd zijn door de nationale organisatie)
 • Godsdienstige organisaties zonder seculiere vertakking. Met een seculiere vertakking bedoelen we organisaties die losstaan van een Kerkgenootschap of Religie en die diensten aanbieden op het sociale vlak, ongeacht het geloof van de betrokkene, en voor wie geloofsverspreiding niet tot de doelstellingen hoort. Voorbeeld : Een voedselbank die bestuurd wordt door een kerk maar een aparte en unieke organisatie is die voedsel en maaltijden levert aan iedereen die ervoor in aanmerking komt, ongeacht de religieuze overtuiging.
 • Wetgevende en politieke belangengroepen
 • Jeugddiensten die niet de hierbovenvermelde type diensten verlenen inzake opleiding , educatieve diensten
 • radio, televisie, media
 • Stichtingen of organisaties die subsidies of leningen verstrekken
 • Scholen en studiebeurzen: Openbare scholen of onderwijsinstellingen, privé-scholen, schoolstichtingen, fondsenwervende organisaties die aangesloten zijn met bepaalde scholen. Hoge scholen en universiteiten. Beurzen / toelage / voorzieningen van welke aard dan ook.
 • Goede doelen die Cisco Networking Academy trainingsprogramma’s aanbieden, zelfs als ze eerder al werden aanvaard voor Cisco subsidies
 • Sociale doorverwijsdiensten
 • Diensten en voorzieningen inzake dierenverzorging
 • Wetenschappelijk onderzoek gerichte activiteiten
 • Dagopvangcentra
 • Juridische bijstand, raad en bijstand inzake schuld, activiteiten omtrent burgerrechten
 • Musea
 • Kunst en cultuur gerichte organisaties, milieu-educatie
 • Bibliotheken
 • Vakantiekampen
 • Dierentuinen
 • Reddings- en hulpdiensten, ( vrijwillige) brandweerlieden, ambulance en helikopterdiensten
 • Organisaties die discriminatie verdedigen, ondersteunen of toepassen op basis van leeftijd, afkomst, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, lichaamsafmetingen, geloof, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond